روی دیگران تاثیر بگذارید

اگر خانم ها از نفوذ خود با خبر بودند وجودشان سرشار از فخر و مباهات می شد و اگر مردها هم متوجه می شدندکه خانم ها تا چه حد می توانند تاثیرگذار واقع شوند، آنگاه بدون شک شگفت زده می شدند. همه ما در طول زندگی خود حداقل برروی 250 نفر تاثیر می گذاریم. هر یک از انسان ها به نوعی مسئولیت رهبری و مدیریت دیگران را به عهده دارند. متاسفانه تحقیقات گویای این مطلب است که اکثر خانم ها تاثیر و اعتبار خود را دست کم می گیرند. در امور منزل می توانید فرزندان خود را در تمیز کردن خانه مدیریت کنید و به آنها ارزش ها و اخلاقیات را آموزش دهید. در محل کار نیز می توانید مردم را به خرید و فروش تشویق کنید و با حرف هایی که میزنید و کارهایی که انجام می دهید و با روشی که وظایف محوله خود را انجام می دهید برروی دیگران تاثیر بگذارید. بیشتر بخوانید