افزایش سلامت روان در محیط کار

با توجه به این که مردان در جامعه ما بخش مهمی از نیروی کار را تشکیل می‌دهند و نیز این مسأله که زمان زیادی از روز را در محیط کار می‌گذرانند، استرس‌های شغلی نقش مهمی بر سلامت جسمی و روانی آنها دارد. همچنین بدلیل نقش مرکزی و اساسی کارکردن در زندگی بسیاری از افراد، رضایتمندی از شغل، نقش مهمی در سلامتی کلی افراد دارد.

در مجموع می‌توان فاکتورهای استرس آور مهم در محیط کار را به پنج گروه عمده تقسیم کرد که عبارتند از:

– محیط فیزیکی کار: میزان سر و صدا، وضعیت دمای محیط، شرایط محل کار از نظر میزان نور.

– ماهیت خود شغل: شغل‌هایی که با خلاقیت همراهند یا آنهایی که با آموزش به دیگران همراهند با رضایت بیشتری همراه است. در شغل‌هایی که با مهارت کم همراهند و کارهای یدی، رضایتمندی کمتر است.

– زمان کار: ساعات کاری،‌ شب کار بودن، نوبت کاری، همه در میزان استرس وارد بر فرد مؤثرند.

– نقش کارکنان: میزان دخالت افراد در کاری که انجام می‌دهند و تصمیماتی که گرفته می‌شود اهمیت دارد. روابط بین افراد، خشونت و نزاع مهم است.

– عوامل سازمانی: شامل ثابت بودن شغل، آموزش حین کار، هدفمندی.

وجود هریک از شرایط استرس آور در محیط کار که در بالا به آنها اشاره شد می‌تواند منجر به بروز مشکلات جسمی، روانی و رفتاری در فرد شود. حتی ممکن است به بستری شدن فرد در بیمارستان‌های روانپزشکی منجر شود. بیشتر بخوانید