عصبانی شدن و از کوره در رفتن

یکی از بهترین روش‌ها برای آرام شدن در هنگام عصبانیت نفس عمیق کشیدن است. با این کار اکسیژن بیشتری به شما می‌رسد که علاوه بر خنک کردن‌تان یک آرامش خاصی به شما می‌بخشد تا با این آرامش بتوانید به جنگ با عصبانیت بروید.

به احتمال زیاد این امر برای شما نیز اتفاق افتاده که وقتی عصبانی می‌شوید با یک فریاد زدن خودتان را تخلیه می‌کنید، اما باید بدانید که وقتی شما بر سر مخاطب خود فریاد می‌زنید، این کار می‌تواند باعث ناراحتی و حتی دور شدن او از شما شود. بیشتر بخوانید