چگونه دروغ گفتن کودک خود را متوقف کنیم؟

1- مهمترین چیز آنست که هرگز فرزند خود را دروغگو خطاب نکنید. زیرا به آنچه که به آنان نسبت بدهید عمل میکنند. بیشتر به جای اینکه از فرزندانتان درمورد متن داستان سؤال کنید از او بخواهید داستان خود را مجدد آغاز کند و وقتی داستان مقبول به نظر نمی‌رسید آنرا متوقف کنید. به فرزندتان فرصتی دهید تاشرایط خود را اصلاح نماید و قابل قبول نبودن دروغگویی را بررسی کند . بیشتر بخوانید