دروغگویى در کودکان

خانم دکتر چرا بچه ها گاهى دروغ مى گویند و در این مواقع ما باید چطور با چنین مشکلى برخورد کنیم؟
دروغ گفتن کودکان دلایل بسیار متفاوتى دارد. در میان کودکان کم سن و سال تر، دروغ گویى معنایى مشابه آنچه بزرگترها مى شناسند ندارد بلکه بیشتر جنبه خیالبافى دارد ، بنابراین قصد آنها هرگز فریب دادن دیگران نیست.
اما عمده ترین دلیل دروغ گفتن از سوى کودکان در سنین بالاتر، فشار بزرگترها به آنان براى گفتن جزئیات دقیق یک ماجرا است. بیشتر بخوانید