توانایی کنار آمدن با مشکلات

حقیقت این است که خوشبختی، نداشتن مشکل نیست، توانایی کنار آمدن با آنهاست. همیشه نگاهتان به چیزهایی باشد که دارید نه چیزهایی که از دست داده اید. آنچه اهمیت دارد این است که با چیزهایی که برایتان باقی مانده است چه می کنید.

درد، بخشی از رشد کردن است.گاهی اوقات زندگی به این دلیل درها را به روی‌تان می بندد که وقت جلورفتن است. به خودتان یادآور شوید که هیچ درد و غمی بی‌دلیل اتفاق نمی افتد. از چیزهایی که اذیت‌تان کرده درس بگیرید ولی هیچوقت این درس‌ها را فراموش نکنید. فقط بخاطر اینکه با مشکلات دست و پنجه نرم می کنید به معنی این نیست که شکست خورده‌اید. بیشتر بخوانید