نقش امید در زندگی

استعداد، مهارت، توانایی، اسمش را هر چه می‌خواهید بگذارید، مطمئنا در زندگی خیلی کمک‌مان می‌کند، اما به تنهایی ما را به جایی نخواهد رساند. ما به یک نیروی دیگر نیز نیازمندیم و آن “امید” استتحقیقات فراوان روان‌شناختی طی چند دهه‌ی گذشته به وضوح نشان داده‌اند این ابزارهای روان‌شناسی و شناخت روان هستند که آدمی را به مقصد خواهند رساند. شاید شما صاحب بهترین خودروی دنیا باشید، اما اگر زحمت راندن آن را به خود ندهید، به هیچ جا نخواهید رسید. آن چیزی که در زندگی نیز شما را به جلو می‌راند امید است. بیشتر بخوانید