عزت نفس

عزت نفس یعنی احساس ارزشمند بودن. این حس از مجموعه افکار، احساسات، عواطف و تجربیات ما که در طول زندگی ناشی می شود.

ویژگیهای شخصی که عزت نفس به جا دارد
مستقل عمل می کند.
مسئولیت پذیر است.
به پیشرفت هایش افتخار می کند.
به چالش های جدید مشتاقانه رو می آورد.
ناکامی را به خوبی تحمل می کند.
می تواند خود را محاکمه کند.
احساس می کند می تواند دیگران را تحت تاثیر قرار دهد.

ویژگیهای شخصی که عزت نفس بالا ندارد
توانایی های خود را دست کم می گیرند.
به راحتی تحت تاثیر حساسات، خشم و تلقین ها قرار می گیرد.
دامنه ی محدودی از عواطف و احساسات نشان می دهد، زیرا فکر می کند افکار و احساسات او ممکن است برای دیگران مسخره به نظر بیاید.
از موقعیت های نگرانی زا می گریزد.
بهانه جویی می کند و زود ناامید می شود.