پس از تماس تلفنی با مرکز و یا تکمیل و ارسال فرم نوبت دهی، زمان مراجعه به شما اعلام میشود.

هزینه هر یک از درمانگرها و مشاورین، متفاوت است و پس از انتخاب مشاور یا درمانگر مورد نظر، هزینه هر جلسه اعلام میگردد.

این مرکز طرف قراداد با بیمه نیست. اما در صورت درخواست مراجعین، گواهی تعداد جلسات مراجعه و هزینه مربوطه صادر میشود.

شامل ۵ جلسه است. از تاریخ ارجاع، تا ۴۵ روز زمان دارید که این ۵ جلسه را تکمیل کنید.

مشاورین و درمانگرهای این مرکز، از باسابقه ترین و مجرب ترین افراد در زمینه روانشناسی و مشاوره هستند. با مراجعه به صفحه “متخصصین مرکز” میتوانید رزومه هر یک از آنها را در مشاهده کنید.