سخنرانی دکتر بدایع

سخنرانی دکتر اصغر بدایع – موسس و صاحب امتیاز مرکز مشاوره و روانشناسی زندگی بهتر ( آوای درون )

– موضوع سخنرانی: خودشیفتگی؛ مرضی یا سالم
نگاهی به رویکرد روانکاوی معاصر به پدیده خودشیفتگی

دکتر اصغر بدایع