احساس می‌کنم گویی حس پنهانی مرا در برگرفته و مرا به سمت دریا سوق می‌دهد. به نظر می‌رسد نمی‌توان به خشکی رسید و من در دریا غرق گشته‌ام. 

با این کلمات، مراجع احساسات خود را از اینکه همسرش بیش از بیست سال او را فریب داده، توصیف می‌کند. اینها استعاره برگرفته از تجربه تعداد زیادی از همسرانی است که وارد مرحله درمان رابطه خارج زناشویی یا خیانت می‌شوند.

 همسران، علی‌رغم اینکه هیجانات شدیدی را نسبت به یکدیگر نشان می‌دهند، در تلاشند تا اشکالی مختلفی از ارتباط را نگه دارند. اما احساس خیانت، آنها را نابود می‌کند در حالی که بعد از ابراز خشونت در روابط توسط یکی (یا هردو)، آنها درصدد رسیدن به تفاهم هستند.

 از نظر ماهیت؛ خشونت به صورت فیزیکی یا عاطفی است و توافق بین دو طرف به صورت تلویحی یا آشکار، احتمالاً تداوم ازدواج است. پرسش‌هایی درباره معنی خیانت از نظر هر کدام و عدم اطمینان نسبت به تعهد به یکدیگر، زوج را برای درمان سوق می‌دهد.

برای اینکه درمانگر آماده درک پیچیدگی‌های موضوع خیانت شده باشد، آگاهی نسبت به برخی از پویش‌های اساسی موضوع، اعم از شیوع خیانت، مشکل مربوط به درمان و اثرپذیری زوج‌درمانی ضروری است.