برونگرا هستید یا درونگرا

شخصیت انسان ها را می توان با معیارهای گوناگونی به دسته های مختلف تقسیم بندی کرد. در اینجا شخصیت انسان ها نخست با نحوه ارتباطشان با دیگران به دو دسته درونگرا و برونگرا تقسیم بندی شده است. متوجه باشید که هر دوی این دو نوع شخصیت کاملا طبیعی و نرمال می باشد. برونگرایان به سوی جهان عینی متمایل بوده و درونگرایان به سوی جهان ذهنی و غیر عینی. شما با آگاهی یافتن از خصوصیات شخصیتی هر دو گروه قادر خواهید بود با شناسایی آنها رابطه بهتری با آنها برقرار سازید:

ویژگی های شخصیتی برونگراها

1 ) علاقه مند به وقایع پیرامون خود.
2 ) رو راست و معمولا پرحرف.
3 ) عقیده خود را با عقاید دیگران مقایسه می کند.
4 ) اهل عمل و پیشقدمی در کارها.
5 ) به سهولت دوستان جدیدی یافته و یا با یک گروه خود را وفق می دهد.
6 ) افکار خود را بیان می کند.
7 ) علاقه مند به افراد جدید.
8 ) بزرگترین وحشت وی آن است که نکند پس از یک فاجعه هولناک آخرین بازمانده بشر روی زمین باشد (ترس از قطع ارتباط با دنیای خارج و مردم.) تنهایی برای وی بسیار آزار دهنده می باشد.
9 ) از تعامل و ارتباط برقرار کردن با دیگران انرژی می گیرند.
10 ) خوش مشرب بوده اما زیاد احساساتی نیستند.
11 ) ریسک پذیرند، سریع تصمیم می گیرند، اجتماعی هستند، درک آنها آسان است، شخصیت آنها در خلوت و حضور دیگران یکسان است و معاشرتی هستند.
12 ) پس از آنکه حرف خود را زدند به گفته خود می اندیشند. علاقه مند به کار گروهی هستند. نقل هر مجلس می باشند. موسیقی با صدای بلند و فعالیت های هیجان انگیز را بیشتر دوست دارند.
13 ) رنگ های روشن را بیشتر دوست دارند. بیشتر از اعمال دیگران خشمگین می گردند تا اعمال خودشان. اطلاعات شخصی خود را بسادگی با دیگران قسمت می کنند. رویکرد سریع الوصول را بیشتر ترجیح می دهند. تنها از روی تجارب زندگی خود درس می گیرند و نه عبرت گرفتن از دیگران.
14 ) 57 الی 60 درصد از جمعیت زمین را تشکیل می دهند.
البته خصوصیات فوق هیچ ارتباطی با اعتمادبه نفس داشتن فرد برونگرا ندارد، یک برونگرا ممکن است اعتمادبه نفس پایینی داشته باشد.

ویژگیهای شخصیتی درونگرا

1 ) علاقه مند به احساسات و افکار خودشان. نیاز به داشتن قلمرو شخصی. کم حرف، ساکت و متفکر.
2 ) دوستان زیادی ندارد. در ارتباط برقرار کردن با افراد جدید مشکل دارد. علاقه مند به سکوت و تمرکز. از دید و بازدید های غیر منتظره و ناگهانی بیزار است.
3 ) کارایی وی در تنهایی بیشتر است. بزرگترین وحشت وی آن است که در یک جمع شلوغ قرار گیرد. ترس از آنکه فردیت خود را از دست بدهد. از فعالیت های انفرادی انرژی می گیرد.
4 ) در بین انبوه مردم بودن آنها را خسته می کند. بیشتر از دست، کرده خودشان خشمگین می گردند تا دیگران. معمولا کمرو هستند. درکشان مشکل است. اهل ایده و عقاید نو می باشند.
5 ) شخصیتی متمایز در خلوت خود و در حضور دیگران دارند. مشتاق و احساساتی می باشند. معمولا احساساتشان را بیان نمی کنند. در جمع ناآشنا ساکت اما در جمع دوستان خود راحت می باشند. تمرکزشان قوی است. برای تصمیم گیری به زمان نیاز دارند. پیش از حرف زدن می اندیشند.
6 ) از در میان گذاشتن اطلاعات شخصی خود با دیگران ممانعت می کند. مایل به رویکرد آهسته اما دقیق می باشد. با مشاهده درس می آموزد (عبرت از دیگران) و پس از آموختن روش زندگی، زندگی خود را آغاز می کند.
7 ) 25 الی 40 درصد از جمعیت را تشکیل می دهند.
این خصوصیات هیچ ارتباطی با کمرویی درونگرایان ندارد، ممکن است آنها خیلی هم با اعتمادبه نفس باشند. 65 درصد نوابغ را درونگرایان تشکیل می دهند.

چگونگی کسب اطلاعات توسط افراد

افراد را از لحاظ آنکه چگونه اطلاعات کسب می کنند به دو گروه حسگر و الهام گر می توان تقسیم کرد:
1 ) حسگرها: بر دنیای فیزیکی تمرکز دارند. با حواس پنجگانه خود زندگی می کنند. شواهد عینی و محسوس را می بینند. علاقمند به آن چه که هست، می باشند. واقع بین و عملگرا هستند. جزئیات را درک می کنند. تنها بدیهیات و مشهودات را می بینند. در زمان حال زندگی می کنند. نیاز به دانستن حقایق و شواهد دارند. ساده و محافظه کار و سنت گرا هستند. لذات فیزیکی را بیشتر دوست دارد. با اعتمادبه نفس هستند. جای جنگل، درختان را می بینند. معمولا بانکدار، پلیس، ورزشکار، جراح و خلبانان جزو این گروه می باشند.
2 ) الهام گرها: بر جهان معنوی و ذهنی تمرکز دارند. از حس ششم، ندای درون و حدس و گمان استفاده می کنند. انتزاعی هستند. به آنچه که می تواند وجود داشته باشد علاقمند می باشند. آرمانگرا و خیالباف هستند. به درک مفاهیم و کلیات علاقه مند می باشند. ماورا» امور را می نگرند. از قیاس، استعاره و تشبیه استفاده می کنند. بیشتر در گذشته و آینده سیر می کند، تئوریسین و متفکر، اصیل و پیچیده، علاقمند به چیزهای جدید و غیر متعارف، شکاک. هنرمندان، دانشمند، شاعران و فیلسوفان جزو این گروه می باشند. جای درختان جنگل را می بیند.

چگونگی تصمیم گیری توسط افراد

اکنون می توان افراد را از لحاظ شیوه تصمیم گیریشان به دو گروه اندیشه ورز و احساسی تقسیم بندی کرد:
– اندیشه ورزان: به واقعیت ارزش می نهند. در تصمیم گیری از منطق استفاده می کنند. علاقمند به اهداف و ایده ها هستند. متوجه استدلال غلط دیگران می شوند. از ذهن عقل گرا پیروی می کنند. در بیان افکارشان صادق هستند. نسبت به دیگران سختگیر می باشند. رفتارشان با دیگران عدالت آمیز است. معمولا به آنها برچسب سنگدل و بی احساس می زنند. حرف های دیگران را به دل نمی گیرند. عینی و منتقد هستند. جو رسمی و مبتنی بر منطق را ترجیح می دهند. بی احساس هستند. برمبنای قوه درکشان دیگران را ارزیابی می کنند. مهندسان، دانشمندان و مدیران جزو این گروه می باشند.
– احساسی ها: به هارمونی ارزش می نهند. در تصمیم گیری خود از احساسات فردی خود استفاده می کنند. هنگامی که دیگران احتیاج به کمک و پشتیبانی دارند متوجه آن می گردند. با قلب رئوف و احساساتی خود زندگی می کنند. معمولا حقیقت را پنهان می کنند تا شخص مقابل خود را آزرده خاطر نکنند. با دیگران مهربان هستند. نسبت به دیگران رحیم و بخشنده هستند. به آنها برچسب احساساتی، ضعیف و سست می زنند. حرف های دیگران را به دل می گیرند. ذهنی، همدل و دلسوز هستند. جو دوستانه و گرم را ترجیح می دهند. نازک نارنجی هستند. بر مبنای اخلاقیات دیگران را ارزیابی می کنند. علاقمند به دیگران و احساساتشان هستند. پرستاران، معلمان، هنرمندان و کشیش ها در این گروه قرار دارند.

چگونگی گذران زندگی توسط افراد

حال می توان افراد را از لحاظ آنکه زندگی خود را چگونه می گذرانند و نحوه نگرش آنها به زندگی به دو گروه انتخابگر و سبکباران تقسیم بندی کرد:
– انتخابگران: مصمم و سریع تصمیم می گیرند. زندگی را استوار و قابل کنترل می کنند. پروژه ها را به سادگی به اتمام می رسانند. سازمان یافته و منظم هستند. جدی و قابل پیش بینی می باشند. از زمان بندی ها و جداول زمانی به عنوان راهنما سود می برند. از امور غیرمترقبه بیزار می باشند. سخت کوش هستند. تمایل دارند کارها را هرچه زودتر به پایان برسانند. وظیفه شناس و مسئولیت پذیر هستند. می توانند خیلی کوته فکر نیز باشند.
– سبکباران: پیش از تصمیم گیری ابتدا به شرایط خو گرفته و اطلاعات گردآوری می کنند. زندگی را انعطاف پذیر و بدون تنش سپری می کنند. ترجیح می دهند پروژه را آغاز کنند اما معمولا آن را به اتمام نمی رسانند. درهم ریخته و بی نظم هستند. بی خیال می باشند. هر کاری پیش بیاید انجام می دهند. با فراغت خاطر کامل کارها را به انجام می رسانند. از اتفاقات غافلگیر کننده و غیرمنتظره لذت می برند. دمدمی مزاج هستند. پشت گوش انداز می باشند. بیش از حد روشنفکر هستند. بی مسئولیت، وظیفه نشناس و غیر قابل پیش بینی می باشند. از قوانین بیزار و خواهان آزادی است.

منبع: ابتکار